Utbildningssystemet är ständigt i förändring. Politker och regeringar har genererat flera olika skolplaner och visioner om hur skolan bör arbeta och hur man bör undervisa. Vi tycks gå mot en mer flexibel undervisning (så länge budgeten tillåter det) och tar mer och mer avstånd från katederundervisning. Jag tror att det finns många som frågar sig vad som är viktigast med skolan och vad man bör ta fasta på i undervisningen. Ska man stimulera och försöka göra eleverna till fritänkande individer som sedna kan bidra så mycket som möjligt i samhället? Eller måste det vara praktiskt och enkelt att bedömma deras inlärningsnivåer? Och på så vis kunna avgöra, genom exempelvis betyg, huruvida de har en tillräcklig kapacitet för att studera vidare på universitetet, eller om de är kapabla att utföra ett visst jobb. I mitt perspektiv är lärarna hjältar i vilket fall som helst. Min mamma är lärare och medlem i Lärarförbundet, och är en av de som bygger grunden för vårt samhälle.